Gift Express :: תנאי שימוש ואחריות
GiftExpress GiftExpress
תנאי שימוש ואחריות

כללי

האמור בתקנון זה ובאתר כולו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

 אתר זה (להלן- האתר) הינו בבעלות חברת אף. סי. (פליינג קרגו) אקספרס בע"מ (להלן - החברה) שהיא זכיינית חברת FEDEX בישראל (להלן – (FEDEX. האתר מאפשר לכל רוכש לרכוש מתנות מסוגים שונים ולשלוח אותן בדרך האוויר ליעדים שונים בעולם (להלן – השירותים).

תנאי השימוש באתר

רכישת מוצר המופיע באתר, מהווה את הסכמת הרוכש לתנאי התקנון. כל הרוכש מוצר המופיע באתר, מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין כנגד החברה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמם עקב פעולתם בהתאם לתקנון זה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

 תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל. התמונות אינן מחייבות כלל את החברה.

מחירי המוצרים לא כוללים מע"מ.

עלות השילוח אינה כלולה במחיר המתנה ותתווסף למחיר המתנה בהתאם ליעד ולמשקל עפ"י המחירון של חברתכם ב- FedEx Express ישראל.
במידה ואין ברשותכם מחירון, אנא פנו למרכז שירות הלקוחות בטלפון 1-700-700-339

ביצוע הרכישה

אם הנך לקוח קבוע של FEDEX הנך מוזמן לבחור את המוצר המבוקש ולהקליד את מספר הלקוח שלך.  אנו ניצור איתך קשר לביצוע ההזמנה ונחייב את חשבונך אצלנו.

 אם הנך לקוח מזדמן, הנך מוזמן לבחור את המוצר המבוקש ולהקליד את מספר הטלפון שלך ואת פרטי כרטיס האשראי שלך. במידה ואינך מעוניין להקליד את פרטי כרטיס האשראי,  אנו ניצור איתך קשר לביצוע ההזמנה ונחייב את כרטיס האשראי שלך.

 כדי שההזמנה תבוצע במהירות המרבית וללא תקלות הנך מתבקש להקפיד על מסירת פרטים נכונים, אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

 החברה תספק את המוצר המבוקש, בתנאי שבבעלות הרוכש כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, וחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את עסקת הרכישה שביצע הרוכש.

אישור ההזמנה מותנה בהימצאות המוצר המבוקש במלאי שלנו או של הספק במועד האספקה הנדרש. החברה אינה מחויבת במכירת המוצר המבוקש ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם לרוכש או לצד ג'.  במקרה של אי זמינות המוצר במלאי  תודיע החברה לרוכש ותבטל את ההזמנה ו/או החיוב.

 עם אישור החיוב ע"י חברת האשראי ואישור הספק על המצאות המוצר במלאי, נמסור לך הודעה כי הזמנתך אושרה. יובהר ויודגש כי, הזמנתך תחשב כמושלמת רק לאחר אישור העסקה על ידי חברת האשראי וספק המוצר.

 יצוין כי האחריות, למסירת פרטים מדויקים של מקבל המתנה וכתובתו חלה על הרוכש. במידה ומתנה נמסרה בכתובת שגויה או שנגרמו עיכובים או הוצאות נוספות כתוצאה מפרטים בלתי מדויקים שנמסרו יחולו הוצאות אלה על הרוכש והחברה תהיה פטורה מכל אחריות.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל הזמנה כלשהי ו/או לא ליתן לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישה, וזאת ללא צורך במתן הסברים לכך.

 שירות הלקוחות של החברה עומד לרשות הרוכש לכל שאלה או הבהרה נוספת וניתן לפנות טלפונית לטלפון, אשר מספרו כדלקמן: 1700700339 וכן כמובן באמצעות דואר אלקטרוני     gift@fdx.co.il כתובתנו למשלוח דואר היא רחוב משה דיין 14, פתח תקווה 49518.

הגבלת אחריות

האחריות לטיב המתנות, אשר פורסמו לרכישה באתר, לרבות איכותן, בטיחותן והתאמתן למקבל המתנה, מוטלת באופן בלעדי על ספקי המוצרים.

שירות משלוחי המתנות ניתן במסגרת מגבלות השילוח המתעדכנים מעת לעת. פירוט אודות היעדים הנכללים בשירות משלוחי המתנות ניתן לקבל באמצעות מרכז השירות בטלפון 1700-700-339.
במדינות מסוימות קיימת הגבלה על שחרור מוצרי טובין מסויימים. שחרור המשלוחים מתבצע בכפוף לחוקי ולדרישות המכס השונים, המשתנים ממדינה למדינה ולא ניתן לצפותם מראש.

האתר יסיים את מחויבותו כלפי מזמין המתנה עם מסירת המתנה המוזמנת למקבל המתנה.

החברה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמם לא ישאו באחריות כלשהי לכל נזק שיגרם (אם יגרם), גוף או רכוש, למקבל המתנה.

החברה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם לרוכש ו/או למקבל המתנה בשל איחורים באספקת המתנה ביחס למועד המתבקש.

מובהר בזאת, כי הזמנת מתנה כלשהי אינה מהווה חוזה לטובת צד שלישי כלשהו.

משלוח המתנה מבוצע באמצעות FEDEX. על כל מטען אשר נשלח באמצעות FEDEX חלים התנאים החוזיים המפורטים בצידו האחורי של שטר המטען. כמו כן חלות על המשלוח הוראות אמנת וורשה. אמנה זו שעניינה איחוד כללים מסוימים בדבר תובלה אווירית בינלאומית תקפה בישראל מכוח חוק התובלה האווירית, התש"ם-1980. 

 אחריותה של FEDEX לנזק או אובדן, מוסדרת בסעיף 22 לאמנה ומוגבלת לסך של 17 SDR לקילוגרם מטען. (שווה ערך לכ-26$ דולר ארה"ב לק"ג).

 על פי תנאי שטר המטען והוראות אמנת וורשה, FedEx אינה אחראית בגין נזקים עקיפים ו/או תוצאתיים ו/או הוצאות נסיבתיות אשר נגרמו כתוצאה מאי עמידה בלוח הזמנים, אובדן או נזק.

 שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר

החברה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הרוכש או בציוד אחר של הרוכש כאשר הוא נכנס ו/או מזמין או שירותים ו/או משתמש באתר. כמו כן, החברה לא תשא באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי רוכש כלשהו או צד ג' כלשהו שאינו בשליטה של החברה. החברה תהא רשאית להפסיק או למנוע את ההתקשרות או הגישה של רוכשים לכל חלק שהוא באתר או באתר כולו בכל שלב.

כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחברה /או למנהליה ו/או מי מטעמם.

  קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר הנם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, בלי לקבל את רשותה של החברה מראש ובכתב.

 אין לעשות כל שימוש מסחרי או להשתמש בנתונים המתפרסמים באתר, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלי לקבל את הסכמתה של החברה מראש ובכתב.

 ככל שיש סימני מסחר שנמסרו לפרסום על ידי החברות המספקות את המוצרים המופיעים באתר, כי אז סימני מסחר אלו הם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.

 שמירה על סודיות

החברה מתחייבת לנקוט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור בסודיות ככל האפשר מידע אישי אודות הרוכש.

 החברה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי הרוכש ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור. החברה לא תשא בכל אחריות לחדירה למידע באתר או שימוש בו לרעה על ידי צד שלישי, ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה במקרה זה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי החברה תהא מחויבת לנהוג על פי דין ובכלל זה חשיפה למידע על פי דרישת הרשויות ו/או כדי למנוע שימוש לרעה.

 

שונות

 על ההתקשרות בין הרוכש לבין החברה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.

 בית המשפט המוסמך לדון בכל עניין הקשור לאתר זה הינו בית המשפט בתל אביב-יפו בלבד.